Cele główne projektu

Cele główne projektu:
Cele główne projektu:

Cele główne projektu:

 1. Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego w  Gminie Mogilany poprzez:
 2. zapewnienie dostępu do internetu dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej – 150 gospodarstw domowych,
 3. wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych,
 4. zwiększenie dostępności rynku pracy i edukacji wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych,
 5. zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.
 6. Jednostki sektora publicznego wyposażone w punkty bezprzewodowego Internetu.

Cele szczegółowe:

 1. Zapewnienie dostępu do Internetu uprawnionym mieszkańcom – 33 gospodarstw domowych i 10 jednostek podległych Beneficjentowi;
 2. Zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej;
 3. Podnoszenie umiejętności korzystania z Internetu;
 4. Podnoszenie kompetencji zawodowych;
 5. Ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach;
 6. Walka z marazmem społecznym wynikającym z wykluczenia społecznego z powodów materialnych;
 7. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych;